"Scratch" Videodance από την ομάδα χορού dancevacuum

http://www.dancevacuum.gr/2016/05/videodance-scratch-dancevacuum.html
Η ομάδα σύγχρονου χορού dancevacuum σας προσκαλεί στην προβολή του videodance "Scratch".

Πέμπτη 12 Μαίου 2016, στις 9:30 μ.μ.
στην Art Gallery Booze Cooperativa,
Κολοκοτρώνη 57, Αθήνα (Σταθμός Μοναστηράκι).
Πληροφορίες: τηλ. 211-4053733, www.boozecooperativa.com
Είσοδος ελεύθερη

Scratch… όπως η Αποδεύσμευση και η Ένωση ηχούν!
Πέντε χορευτές – Πέντε ψυχές – Πέντε οντότητες παλεύουν και αγωνιούν μέσα σε επαναλαμβανόμενες εσωτερικές καταστάσεις που μοιάζουν αληθινές.
Γνώριμες σκιές, οικείες συμπεριφορές και επιλογές... Παγιωμένα μοτίβα… Δεσμά που η ψυχική δύναμη τα καλεί να σπάσουν!
Το εν προκειμένω έργο αποτελεί μία έρευνα , έναν πειραματισμό πάνω σε υπαρξιακά ζητήματα και πραγματώνεται μέσα από την ψυχική διεργασία των 5 χορευτών που καλούνται στα αλήθεια να αλλάξουν σε πραγματικό χώρο και χρόνο!
Εκεί, ορίζεται το σημείο μηδέν: Η απόφαση και η συν-απόφασή τους για ουσιαστική αλλαγή υπαγορευμένη από την Αγάπη, την πνευματική τους ουσία.
Ο εν λόγω χωροχρόνος είναι η Στιγμή της πρόβας.
Η αναγνώριση είναι αυτή των δεσμών τους που ως «τυφλοί» μέχρι πρότινος αδυνατούσαν να δουν.
Η αναζήτηση είναι αυτή της ουσίας που βρίσκεται πέρα από την προσωπικότητα και την αλήθεια των ‘’απ΄έξω’’. Η διερεύνηση είναι προς το φως και την πνευματική ωρίμανση, η δε ανάγκη είναι η επικοινωνία με τον Ανώτερο Εαυτό, ώστε να βρουν ποιοι πραγματικά είναι και να πορευτούν έτσι, αλληλοεπιδρώντας στη συνέχεια εκ νέου με τον εαυτό τους, με τις ήδη υπάρχουσες σχέσεις τους ή και βιώνοντας την αλλαγή μέσα από νέες σχέσεις που θα επιλέξουν.…Ο δρόμος προς την κάθαρση, την ελευθερία και την ένωση με το Όλον!


Χορεύουν: Chris G, Χριστίνα Καϊάφα,
Μαριάννα Μακρή, Βάλη Παντελεμίδου, Tapha Diaw.
Σκηνοθεσία & Χορογραφία: Βίκη Βασιλοπούλου
Camera: Αλίκη Σούμα
Montage: Πάνος Λάμπης
Σύγχρονη Μουσική: Στέλιος Γαννουλάκης


"Scratch"


The contemporary dance company dancevacum invites you on the 12 of May, at 9:30 pm, to the film screening of the videodance “Scratch” at the Booze Cooperativa, Kolokotroni 57, Athens (Monastiraki Station), tel. 211-4053733.

Scratch… as the sound of Detachment and Union echoes!
Five dancers – five souls – five entities are stuck in an experiential situation of imprisonment, exploring through recurrent attempts the borders within. We watch them struggling inside familiar shadows, intimate behaviors and alike dysfunctional choices. Vested patterns…
Bonds that their will power urge them to break!
The challenge here is one, that of reaching a changing point of their attitude on life while they break free from the existential vacuum they feel.
This project is a research, an experimentation on existential issues and it is accomplished through the soul process of the five dancers-performers who are called to change indeed in real time and space! There, it is set the zero point: The decision and the co- decision for substantive, radical change longer on by Love, their essence.
The time and space is the rehearsal Moment.
The recognition is that of their bonds which as blind until before they failed to see. The conquest is that of the essence of what is lying beyond the personality and the truth of the outside world.
The investigation is towards the light and the spiritual awakening, and the final need is the communication with the one, so called Higher self, with the aim to find who they really are
and as so to go on interacting again with theirshelves,
within the existing relationships or experiencing change through new relationships they choose to make.
…The road to catharsis, to freedom and the union with the All!

Performers: Chris G., Christina Kaiafa, Marianna Makri,
Vali Pandelemidou, Tapha Diaw.
Director & Choreographer: Vicky Vasilopoulou
Camera: Aliki Souma
Montage: Panos Lambis
Contemporary Music: Stelios Gannoulakis

A DanceVacuum Production 2016
Website: www.dancevacuum.gr
E-mail: dancevacuum@gmail.com